بردسکن :حضور حجه الاسلام والمسلمین امینی امام جمعه بردسکن در گردهمایی فصلی ائمه جمعه استان

  موضوع: اخبار, دیدارها و بازدیدها تاریخ ارسال: 1395/06/18 - 15:36
   


  بردسکن :حضور حجه الاسلام والمسلمین امینی امام جمعه بردسکن در گردهمایی فصلی ائمه جمعه استان
   
  حجه الاسلام والمسلمین امینی امام جمعه شهرستان بردسکن با حضور در جوار مزجع شریف حضرت علی ابن موسی الرضا (ع)  در گردهمایی فصلی  ائمه جمعه استان خراسان رضوی که با حضور امام جمعه ونماینده محترم ولی فقیه در استان  و مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان برگزار شد شرکت نمود ، در این گردهمایی که با موضوع امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد آیـت الله علم الهدی نماینــده ولی فقیه درخراســان رضــوی و امام جمعه مشــهد درنشســت فصلی ائمه جمعه استان، به تبیین نقش ائمه جمعه در جنگ نرم پرداخت. وی  دراین نشســت گفت: جامعه ما، یک جامعه بحرانی اســت و در هرمقطعی ما با بحران خاصی رو به رو هســتیم کــه به طور طبیعی مدیریــت این بحران برحسب موقعیتی که ائمه جمعه در ارتباطات اجتماعی با مردم دارند، بر عهده آنان است  وی با بیان اینکه اگر ما وظیفه خود را در این بحرانها بدرستی انجام دهیم، چه بسا اصل بحران در کشــور مدیریت شود، افزود: اگر ما کوتاهی کردیم، این بحران توسط دستگاههای اجرایی و قضایی شاید قابل مدیریت نباشد امام جمعه مشهد با اشــاره به اینکه جامعه ما یک جامعه باز سیاســی است، خاطرنشان کرد: این آزادی گستردهای که هر کس در هر گوشهای چه در فضای مجازی، چه در فضای حقیقی میتواند هر نوع حرف و ســخنی را بزند و هر اندیشه خامی را در منظر عموم قرار دهد و در حرکات مختلف مدیریتی جامعه ما نیز در نفوذ انگیزههای سیاســی هیچ مانعی وجود ندارد، طبیعی است که اگر این بحرانها از طرف یک محور اجتماعی مدیریت نشود، بحران در ســایر جریانهای اجتماعی قابل مدیریت نیست. وی با اشاره به اینکه ما امروز با وجود مشکلات داخلی و خارجی، هر روز نوع برخورد استکبار با مردم و نظام و رهبری ما شــکل تازهای به خود میگیرد، گفت: این نکته از نظر شــما اندیشــمندان قابل تأمل و توجه است، اگر ما رونــد ثابتی را در حوزه کارگزاری نظام مان با استکبار داشته باشیم، طبیعی است که شاید این فرصت را به اســتکبار ندهیم که در هرموقعیتی با یک شگرد تازه با ما تقابل داشته باشد. آیــت الله علم الهدی افــزود: ایراد بزرگ این است که برخوردهای ما با استکبار یکنواخت نبــوده و او بر همین اســاس در هر زمان به شگرد تازهای متوسل میشود. وی با بیان اینکه اصولاً یکی از برکات رهبری و ولایت در این نظام ولایی این اســت که در جبهه تقابل با دشــمن، فرماندهی مربوط به مقام ولایت اســت، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب از زمــان امام بزرگــوار، خطی را در استکبار ســتیزی پیش گرفتهاند و همچنان در آن خــط جلو میروند، اما متأســفانه در عرصه هــای گوناگون مدیریت نظام این خط آنطور که باید و شاید با آن قاطعیت رهبری پیگیری نمیشــود و به همیــن دلیل روزنه امیدی برای دشمن به وجود می آورد. نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی گفت:اگر این بحران از ســوی نهــاد امامت جمعه مدیریت نشود، مشکلاتی به وجود میآورد که حداقل آنها، برخورد انفعالی با دشمن است.وی همچنیــن افــزود: گاهی اســتکبار در برخــی لابی های سیاســی شــگردهایی در پیش میگیــرد، اما این لابی هــا برای آنها اطمینان بخش نیســت؛ چــون میداند لابی آنهــا با یک عتاب رهبــر معظم انقلاب و با تدبیر ایشان از بین میرود. امام جمعه مشهد با اشــاره به اینکه دشمن میتواند همــه چیز را پیش بینــی کند، اما بصیرت نافذ و حکمــت رهبر معظم انقلاب، شگردهای آنها را خنثی میکند، گفت: جای هیچ شبه ای نیست که دشمن لابی هایی را با برخی مدیران نظام انجام میدهد و این برای ما بحران ایجاد می کند. وی افزود: اینکه ما منتظر باشیم رهبر معظم انقــلاب یک مطلبی را امر کنند و ما اطاعت کنیم، کفایت نمیکند. ما به عنوان کســانی که در موقعیت خاصی از ارتباطات اجتماعی نظام قــرار داریم، باید حــوزه بصیرتمان به جایی برسد که چنان ذوب در ولایت باشیم که راهبرد ایشــان کاملا برای ما مشــخص باشد. امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب خط را مشــخص کرده اند و اگر ما از موقعیت مدنظر ایشان جلوتر برویم، خودشان ما را عقب می کشــند، خاطرنشــان کرد: ما باید حواســمان باشد که از مسایل روز کشور عقب نیفتیم. این خطری اســت که متوجه ائمه جمعه اســت. اگر خدای ناکرده ما عقب بیفتیم، دشمن چند برابر پیشروی میکند وبرای باز پس گیری موقعیت مان از دشمن باید هزینه فراوان بدهیم. وی بــا انتقاد از سیاســت خارجی دو ســه ســال اخیر دولــت، تصریح کــرد: اگر رهبر معظم انقلاب فضا را مدیریت نمیکردند، ما موقعیتهای زیادی را از دست میدادیم. یکی از عناصر غربی وابسته به آمریکا بتازگی گفته است «اگر وضعی که امروز در کشور به وجود آمده، اگــر در زمان مصدق به وجود می آمد مصدق از غصه دق می کرد». امام جمعه مشــهد با تصریح اینکه ما امروز در یک مثلث شــوم همه چیز اقتصادمان را از دســت دادهایم که یکی از اضلاع آن برجام است، خاطر نشــان کرد: از روز اول گفتند تا تحریم ها برداشته نشود، مشکلات اقتصادی پابرجاست. اصلا اصل مذاکرات به عنوان خط دولت کنونی برای حل مشــکلات اقتصادی،رفع تحریم هــا بود و مســؤولان میگفتند تحریم ها برداشته میشود، اما امروز میگویند«اصلا ما برای رفــع تحریم ها برجام را امضا نکردیم.» پس شــما ســر مردم را کلاه گذاشــتید؟ این حرفهایــی که زدید، دروغ بود؟ نماینــده ولــی فقیــه در خراسان رضوی با اشاره به اینکه قرارداد  FATFنمونه دیگــر از پیامدهای برجام اســت که کار را به مرحله خود تحریمی رسانده است، افزود: یکی از شــعبه های بانــک ملــت به قــرارگاه خاتم الانبیا می گوید، شما در فهرست تحریمی هستید و ما نمیتوانیم با شــما رابطه اقتصادی داشته باشیم. پشت ســرش هم بانک ســپه به برخی نهادهای نظام گفته، ما با شما ارتباط نخواهیم داشت. بانکهای ما دارند خودمان را تحریم میکنند  وی با بیان اینکه بدتــر از اینها قراردادهای نفتی است، گفت: امروز دارند با شرکتهای آمریکایی و فرانســوی قرارداد میبندند که آنهــا ملکیت چــاه نفتمــان را در اختیار بگیرند. چنین کاری جز در عربستان سعودی اتفاق نیفتاده است. خدا به نمایندگان مجلس انصاف بدهد که دقیقــاً کاری را که در قبال برجام انجام دادند، همان شــگرد را دارند دراین مســأله به کار میگیرنــد. معترضان را ساکت میکنند و همان توطئه برجام را پیاده میکنند. وی با بیان اینکه تریبون نماز جمعه تریبون خدمت و دفاع از دین اســت، افزود: تریبون نمازجمعه محل دفاع شخصی نیست. وی با اشاره به هیاهوی به وجود آمده درباره کنســرت ها گفت: هر لفظی بــار فرهنگی خودش را دارد. بار فرهنگی لفظ «گردشگری» با «زیارت» متفاوت است و مشهد مقدس هم شــهر زیارت اســت. این اصل حــرف ما بود. زیارت هم شؤونی دارد. ما مسأله کنسرت را به عنوان یکی از مصادیق گردشگری مطرح کردیم، اما آنها آمدند به همین یک مصداق پر و بال دادند و نتیجه اش این بوده که قشر لاییک بی بند و بار کشــور را منسجم کنند وبه دنبــال خودشــان راه بیندازند. آیــت الله علــم الهــدی همچنین تصریح کرد: آنها میخواهند کسی که در برابر هدفشــان ایستادگی میکنند، مــورد حمله قرار دهنــد. روزی که بنده این حرف را زدم، اول رســانههای خارجی شروع به حمله کردند. وی با انتقاد از کســانی که خود را پاســدار اخلاق میدانند، در این قضیه ســاکت مانده و حاضرنشــدند اصل قضیه را پیگیری کنند، گفت: اگــر بخواهیم صبر کنیم تا خود رهبر انقلاب وارد چنین مسایلی شوند، مانند این اســت که سرباز جا را خالی کند تا دشمن به خود فرمانده برسد. این اشتباه است

  بردسکن : حضور امام جمعه بردسکن در گردهمایی ائمه جمعه خراسان رضوی

  حجه الاسلام و المسلمین ابراهیم معادی مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری استان خراسان رضوی دراین نشست که صبح روز یک شنبه 94/0/6/15درسالن همایش های دفتر نمایندگی برگزار گردید اظهار نمود:  ائمه جمعه مرزبانان فرهنگی منطقه خود...

  سفر شهرستانی استاندار خراسان رضوی به ایستگاه آخر رسید

  استاندار خراسان رضوی در ادامه سفرش به شهرستان های خراسان رضوی امروز با حضور  معاونین و جمعی از مدیران کل ادارات وارد شهرستان بردسکن شد و در واقع با سفر به بردسکن ، سفرهای شهرستانی  استاندار خراسان رضوی به اتمام رسید. ...

  بردسکن : متن خطبه های نماز جمعه تاریخ 29/03/94

  امام جمعه بردسکن درخطبه اول به فضیلت  و آثار و برکات ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: ثمره و میوه روزه گرفتن  تقوا است که   می طلبد این مهم را همیشه در سرلوحه کارهای خود قرار دهیم. وی در ادامه  به راههای...

  بردسکن : گردهمایی ائمه جمعه استان خراسان رضوی

  حضور حجه الاسلام امینی امام جمعه بردسکن در جلسه گردهمایی ائمه جمعه استان خراسان رضوی گردهمایی ائمه جمعه استان خراسان رضوی با موضوع شعار سال با سخنرانی آیت الله علم الهدی ومسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خراسان...

  در آستانه سفر مقام معظم رهبری به مشهد مقدس

  امام جمعه بردسکن: بزرگترین اجتماع عاشقان ولایت وامامت  و بیعت با مقام معظم رهبری  همه ساله در اول فروردین ماه در مشهد رقم می خورد امام جمعه بردسکن در آستانه سفر مقام معظم رهبری به مشهد مقدس و سخنرانی  ایشان در...

  ارسال دیدگاه
  ارسال دیدگاه شما در مورد مطلب

  کد امنیتی :
  شامل تصویر کد امنیتی به صورت CAPTCHA.
  بارگزاری مجدد کدنظر شما در مورد سیستم جدید سایت نماز جمعه چیست ؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نظری ندارم...


تمامی حقوق این سایت متعلق به دفتر امام جمعه بردسکن می باشد