خداوند به حضرت رسول فرمودند:

 

ای احمد! آیا می دانی بنده ی من چه وقت عابد محسوب می شود؟

عرض کردم نمی دانم. فرمود: زمانی که هفت خصلت در او پدید آید:

۱) تقوایی که مانع انجام گناه باشد  2) سکوتی که منع حرف های بیهوده باشد.

3) ترسی که گریه را ازخوف الهی زیاد کند   4) حیایی که در تنهایی از من شرم کندوگناه نکند.

5) به غذای ضروری قناعت ورزد  6) محبت دنیا را دشمن بدارد چون من آن را دشمن می دارم.

7) و با نیکان دوستی کند، چون من صالحان و نیکان را دوست دارم.

منبع: مستدرک الوسایل ج9 ص 19